Dit is het huishoudelijk reglement van de Nederlandse Dwergautoclub, vastgesteld op de Algemene Vergadering die plaatsvond op 17 april 2021.

 1. Als klassieke dwergauto wordt in principe beschouwd: klassieke drie- of vierwielige motorvoertuigen met een cilinderinhoud van minder dan zeshonderd cc, de zogenaamde “dwergauto’s”, niet zijnde een motorfiets met zijspancombinatie.
 2. De DWAC is aangesloten bij de FEHAC.
 3. Het verenigingsorgaan verschijnt onder de naam 1op20.
 4. De redacteur van het verenigingsorgaan behoeft niet noodzakelijkerwijs deel uit te maken van het bestuur. In geval hij deel uitmaakt van het bestuur kan hij niet tegelijkertijd ook voorzitter dan wel secretaris of penningmeester zijn.
 5. Het bestuur bestaat uit maximaal 7 verenigingsleden, allen meerderjarig.
 6. Een bestuurslid is maximaal één aansluitende termijn herkiesbaar.
 7. Het bestuur is gerechtigd voor de uitvoering van bepaalde taken commissies in te stellen en te ontbinden, zoals ten behoeve van de organisatie van een evenement, het clubblad of de website.
 8. Het bestuur is gerechtigd ook derden uit te nodigen voor verenigingsactiviteiten. Dit zijn activiteiten die namens het bestuur en/of door leden ten behoeve van de vereniging worden georganiseerd, en die via het clubblad en/of de website als zodanig worden bekendgemaakt
 9. Alle copy (geschreven tekst, foto’s enz.) die door een lid van de Nederlandse Dwergautoclub aan de club aangeboden wordt mag door de Nederlandse Dwergautoclub op ieder door de club beheerd medium geplaatst worden. Daarnaast heeft de Nederlandse Dwergautoclub het recht aangeleverde teksten te vertalen ten behoeve van het gebruik op de eigen media. In alle gevallen waarin de tekst gebruikt zal worden op een medium dat niet beheerd wordt door de Nederlandse Dwergautoclub zal vooraf toestemming gevraagd moeten worden aan de auteur/eigenaar van de copy.
 10. Tegenkandidaten voor bestuursfuncties dienen zich tenminste 14 dagen vóór de jaarvergadering te hebben gemeld bij de voorzitter.
 11. De kascommissie bestaat uit twee leden en een reserve, die maximaal twee jaar zitting hebben, en waarbij jaarlijks minimaal één lid afvalt.
 12. Leden zijn verplicht iedere adreswijziging terstond te melden bij de ledenadministratie.
 13. De volgende, buiten de in de vereniging geldende definitie van historische dwergauto vallende, typen voertuigen, worden als clubauto gezien: Acoma Mini Comtesse, AWS Piccolo en Shopper, Honda N360 en N600, Subaru 360 en 450, Suzuki Fronte, Velorex, Vignale Gamine en Witkar. Daarnaast kunnen leden de ALV verzoeken een niet in deze lijst opgenomen voertuig daaraan toe te voegen, mits voldoend aan artikel 1. Leden die ingevolge de bepalingen in het oude Huishoudelijk Reglement de status van lid hebben verkregen (door het bezitten van een van de volgende voertuigen: BMW 700, Bond Bug, Crosley, Glas Isar 700, Reliant Regal en Kitten) behouden na het inwerking treden van dit Huishoudelijk Reglement (vanaf 10 januari 2009) deze status.
 14. Taxatiereglement
  1. De taxatiecommissie wordt door het bestuur uit de leden samengesteld en bestaat minimaal uit drie personen, waarvan tenminste twee de taxatie uitvoeren.
  2. De namen van de leden der taxatiecommissie worden in het verenigingsorgaan vermeld.
  3. De taxatiecommissie organiseert een of meer malen per verenigingsjaar een bijeenkomst, waarbij leden, op afspraak, hun dwergauto(‘s) kunnen laten taxeren. Plaats en datum van deze bijeenkomsten worden door de taxatiecommissie vastgesteld. Deze data worden gepubliceerd op de website en in het verenigingsorgaan, voor zover dit tijdig verschijnt.
  4. Van de taxatie wordt door de taxatiecommissie een doorlopend genummerd rapport met bijlagen opgemaakt. Het taxatierapport wordt toegezonden aan het lid, tevens eigenaar van de getaxeerde dwergauto. Over de inhoud van het rapport kan niet worden gediscussieerd. De rapporten worden door de vereniging gewaarmerkt.
  5. Van het taxatierapport worden tevens twee afschriften door de vereniging gearchiveerd, één onder beheer van de taxatiecommissie, één onder beheer van de voorzitter.
  6. De taxatie geeft geen enkele garantie tot het realiseren van de vermelde waarde bij verkoop of inruil van het object.
  7. De taxatierapporten zullen vertrouwelijk worden behandeld, tenzij juridische overmacht anders vereist.
  8. De kosten van een taxatie worden door het bestuur na overleg met de taxatiecommissie vastgesteld. De taxatiecommissie voert hiervan een boekhouding en is daarover verantwoording schuldig aan de ALV.
 15. Lidmaatschap
  1. De ledenlijst wordt beheerd door de ledenadministrateur/penningmeester.
  2. De ledenlijst staat in de Dropbox van het bestuur.
  3. Op de ledenlijst van het bestuur staat aangegeven wie niet in de voor leden toegankelijke ledenlijst vermeld wil worden.
  4. Leden die niet met foto/kenteken op de website of enig ander door de club beheerde elektronisch medium willen komen dienen dit zelf te monitoren. De club zal op verzoek van het lid de ongewenste foto zo spoedig mogelijk verwijderen.
  5. Wij kunnen niet voorkomen dat leden met naam/foto/auto in het clubblad komen.
  6. Op de ledenlijst staat vermeld het type lidmaatschap (gezins/jeugd).
  7. Een nieuw lid meldt zich aan via het inschrijfformulier op de website of direct bij de administrateur.
   • Het inschrijfformulier wordt naar de ledenadministrateur gezonden. Het formulier bevat de volgende gegevens:
    • Naam, adres, woonplaats
    • Vaste en mobiele telefoonnummer
    • E-mail adres
    • Geboortejaar
    • Bank gegevens in verband met incasso betaling
    • Ingangsdatum abonnement
    • Merk en type dwergauto(s)
    • Een vinkje indien geen vermelding in de ledenlijst gewenst is.
   • Nieuwe leden worden vermeld in het clubblad met alleen naam, woonplaats en dwergauto(s).
  8. Een bestaand lid is zelf verantwoordelijk voor het melden van adres, telefoon en/of e-mail wijzigingen bij de ledenadministratie.
  9. In geval van een adreswijziging wordt de nieuwe woonplaats vermeld in het clubblad. Periodiek wordt een gedrukte ledenlijst met het clubblad meegezonden.
   • Leden die aangegeven hebben niet te willen worden vermeld worden op deze lijst weggelaten.
   • In deze lijst staan:
    • Lidnummer
    • Naam
    • Woonplaats
    • Telefoon
  10. De ledeninformatie op de website:
   • Is alleen toegankelijk voor leden na inloggen met een gebruikersnaam en wachtwoord.
   • Naast gegevens van het lid mogen ook gegevens van de auto toegevoegd worden.
   • Leden die aangegeven hebben niet te willen worden vermeld op de ledenlijst worden ook hier weggelaten.
 16. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.