Steeds meer en steeds mooiere dwergen komen na restauratie weer op de weg. Bij het verzekeren van zo’n voertuig kan men veelal kiezen tussen een WA , WA/mini casco of cascoverzekering. In geval van een WA/mini casco of cascoverzekering zal uit een taxatierapport de waarde van het voertuig moeten blijken.

Officieel erkende taxatiebureaus mogen zo’n taxatie uitvoeren. Het gebeurt regelmatig dat een taxateur moeite heeft met de waardebepaling en inlichtingen vraagt bij de club. Ook zijn er gevallen bekend dat dwergen duidelijk onder of overgewaardeerd werden. Het bestuur van de DWAC is van mening dat men binnen de club goed, wellicht beter dan menig taxatiebureau, op de hoogte is van de waarde van onze clubauto’s. Daarom is besloten tot het samenstellen van een taxatiecommissie. Deze commissie (namen en contactpersonen staan in de 1op20) voert met regelmaat taxaties uit. Vooraf worden plaats en datum bekend gemaakt in de 1op20. Voor de goede orde moet u wel vooraf een afspraak maken. Van de auto worden vier foto’s genomen, terwijl in zo’n uur tijd de auto op diverse punten bekeken en gewaardeerd wordt. Volgens een bepaalde klasse indeling wordt daarna de uiteindelijke waarde vastgesteld. Let wel, de auto wordt gewaardeerd op de toestand waarin hij verkeert en niet op de toestand waarin hij zal komen te verkeren. Aan deze taxatie zijn geringe kosten verbonden. Het is niet de bedoeling dat leden een taxatierapport als prijskaartje gebruiken bij verkoop van hun dwerg. Bij het sluiten van de verzekering doet u er goed aan te informeren of men een club-taxatie erkent. Mocht dit niet het geval zijn, neem dan even contact met een van de taxatiecommissarissen of bestuursleden op. Fehac erkent de taxatie door de taxatiecommissie.

Tot ziens op de taxatiedagen!

 

Werkwijze taxaties

Dit document is een verdere uitwerking van Artikel 14 “Taxatieregelement” van het huishoudelijk regelement van de DWAC. Dit document komt in de plaats van de afspraken gemaakt in de bestuursvergaderingen van 13 juni 1998 en 13 maart 2004.

Benoeming
Het bestuur van de DWAC benoemt taxateurs, aspirant taxateurs en het hoofd van de taxatiecommissie. Het hoofd van de taxatiecommissie is het aanspreekpunt voor het bestuur. De taxateurs dienen door de FEHAC erkend te zijn. Het bestuur van de DWAC vraagt de erkenning aan bij de FEHAC.

Organisatie taxatiedag
Het hoofd van de taxatiecommissie organiseert een aantal malen per jaar een taxatiedag naar behoefte. Voor deze dag worden bepaald een datum, een locatie en welke taxateurs aan de taxatie zullen deelnemen. De datums worden vastgesteld in overleg met de evenementencommissaris. Deze datums worden via het clubblad, de website en/of een mailing van het bestuur aan de DWAC-leden doorgegeven.

Het hoofd van de taxatiecommissie zorgt dat de voor de taxatie benodigde instrumenten en documenten (o.a. oude taxatierapporten van het voertuig) op de taxatiedag aanwezig zijn.

Om de kosten te kunnen dekken wordt ernaar gestreefd op een taxatiedag minimaal vier betaalde taxaties te doen. Bij minder dan vier taxaties kan de taxatiecommissie besluiten de taxaties door te schuiven naar een volgende taxatiedag. Voor de planning wordt ervan uitgegaan dat twee taxateurs per dag maximaal 10 auto’s kunnen taxeren.

Aanmelden
Wanneer een DWAC-lid gebruik wil maken van de taxatieservice dan moet dit lid zelf de auto aanmelden bij het hoofd van de taxatiecommissie. Vanuit het taxatie-archief benadert het hoofd van de taxatiecommissie de leden waarvan een auto voor hertaxatie in aanmerking komt als herinnering. Normaal is dit om de 3 jaar. Alleen auto’s van DWAC-leden, die vallen onder de statuten en het huishoudelijk reglement van de DWAC, worden getaxeerd.

Werkwijze
Taxatie gebeurt door twee DWAC-taxateurs tijdens de taxatiedag, eventueel in aanwezigheid van een aspirant taxateur. Eigenaren mogen aanwezig zijn bij het opnamedeel van de taxatie. De klassebepaling en de waardebepaling gebeuren uitsluitend in aanwezigheid van leden van de taxatiecomissie. Leden van de taxatiecommissie mogen hun eigen dwergauto niet taxeren. De taxateurs mogen niet met de betreffende dwergauto rijden.

Taxatierapport
Het uitwerken van een taxatierapport gebeurt door één van de uitvoerende taxateurs. Elk commissielid beschikt over een blanco format van het taxatierapport. Het rapport wordt ter controle digitaal verstuurd naar de andere uitvoerende taxateur en de voorzitter van de DWAC. Indien alle genoemden akkoord zijn stuurt de taxateur die het rapport opgesteld heeft een print van rapportblad 1 ter ondertekening via de uitvoerende taxateurs naar de voorzitter van de DWAC.

De voorzitter print het volledige rapport, ondertekent/parafeert alle bladen en voorziet die van het DWAC-stempel. De voorzitter digitaliseert de ondertekende versie en slaat deze op in het DWAC archief; hij/zij mailt een kopie naar het hoofd van de taxatiecommissie. De originele ondertekende versie gaat per post naar het hoofd van de taxatiecommissie die zorgt voor verzending naar de eigenaar. Op verzoek van de eigenaar kan het rapport of een digitale kopie ook rechtstreeks naar de verzekering verzonden worden. Het hoofd van de taxatie commissie zal dit verzorgen.

Archivering van de digitale taxatierapporten gebeurt op twee plaatsen; bij de voorzitter van de DWAC en bij het hoofd van de taxatiecommissie. Er geldt een bewaarplicht van vijf jaar.

Vergoeding
De prijs van de taxatie wordt door het DWAC-bestuur bepaald. Leden dienen de taxatie vooraf te betalen via overschrijving aan de Nederlandse Dwergautoclub of direct aan de uitvoerende taxateur voor aanvang van de taxatie. De verantwoordelijk taxateur draagt de contant ontvangen taxatievergoedingen af aan de penningmeester van de DWAC samen met een declaratieformulier waarop de getaxeerde auto’s vermeld staan. Van iedere auto moet op het formulier aangegeven worden wie de eigenaar is, wie de taxatie uitgevoerd hebben en hoeveel betaald is.

Onkosten
De uitvoerende taxateurs kunnen de kosten van de taxatiedag, de voor het samenstellen van het taxatierapport gemaakte kosten en de kilometerkosten van huis naar de taxatielocatie bij het bestuur declareren. Voor de kilometerkosten geldt de standaard DWAC-regeling voor kilometervergoeding. Taxatiecommissieleden zijn vrijgesteld van het betalen van een taxatievergoeding. Deze vrijstelling geldt alleen wanneer het commissielid bij deze taxatie geen kilometervergoeding claimt. Het declareren van onkosten dient te gebeuren op het standaard DWAC declaratieformulier, zo veel mogelijk onderbouwd met bonnetjes en dergelijke.

Duur
Er wordt naar gestreefd de taxatierapporten binnen vier weken na de taxatie gereed te hebben. De declaratie van de onkosten en de opgave van de getaxeerde auto’s dienen binnen twee weken na afhandeling van de taxatierapporten bij de penningmeester ingediend te worden. Voor alle declaraties en opgaven geldt als uiterste inleverdatum twee weken na afloop van het verenigingsjaar.

Klachten
Zoals aangegeven in het huishoudelijk reglement kan over de inhoud van het rapport, de bepaalde waarde en de klasse-indeling niet worden gediscussieerd. Mochten er klachten zijn over de uitvoering of organisatie van de taxatie dan kunnen deze bij het bestuur worden ingediend. Er geldt nooit recht op teruggave van de vergoeding.