Met onderstaande statuten is de DWAC ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland, in het verenigingsregister onder dossiernummer 40075270.

 

Artikel 1 – Naam en zetel

De vereniging draagt de naam: Nederlandse Dwergautoclub, bij afkorting genaamd DWAC, en is gevestigd te Enschede. De vereniging is opgericht op achtentwintig augustus negentienhonderd tweeëntachtig.

 

Artikel 2 – Doel

De vereniging heeft ten doel:

 1. Het behoud van “klassieke dwergauto’s”, zoals nader gedefinieerd in het huishoudelijk reglement.
 2. Het bevorderen van het rijden met dwergauto’s op de openbare weg.
 3. Het bevorderen en delen van kennis omtrent dwergauto’s.
 4. Het bevorderen van het contact tussen dwergautoliefhebbers.

 

Artikel 3 – Leden, ereleden

 1. De vereniging kent:
  1. leden;
  2. ereleden;
 2. Natuurlijke personen kunnen zich bij het bestuur aanmelden als lid. Het bestuur beslist omtrent hun toelating. Bij afwijzing door het bestuur is beroep op de Algemene Vergadering mogelijk. Deze kan alsnog tot toelating besluiten.
 3. Ereleden worden wegens hun verdiensten voor de vereniging door de Algemene Vergadering op voorstel van het bestuur benoemd. Zij hebben dezelfde rechten en verplichtingen als gewone leden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

 

Artikel 4 – Jaarlijkse bijdragen

 1. De leden zijn verplicht een jaarlijkse bijdrage te betalen, waarvan de hoogte jaarlijks door de Algemene Vergadering zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen. Ereleden zijn vrijgesteld van de verplichting tot het betalen van een bijdrage.
 2. In bijzondere gevallen kan het bestuur geheel of gedeeltelijk ontheffing verlenen tot het betalen van een bijdrage.

 

Artikel 5 – Beëindiging lidmaatschap

 1. Het lidmaatschap eindigt door:
  1. overlijden;
  2. opzegging;
  3. ontzetting.
 2. Opzegging namens de vereniging is slechts mogelijk indien een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsmede wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 3. Opzegging door het lid kan geschieden zonder opgave van redenen.
 4. Opzegging van het lidmaatschap kan slechts schriftelijk geschieden uiterlijk één maand vóór het einde van het boekjaar. In afwijking van het vorenstaande kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van het lid of van de vereniging redelijkerwijs niet kan worden verlangd het lidmaatschap te laten voortduren.
 5. Ontzetting geschiedt door het bestuur en kan slechts plaatsvinden indien een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
 6. Het bestuur brengt een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging en een besluit tot ontzetting onder opgave van de redenen ten spoedigste ter kennis van het betrokken lid. Hem staat binnen een maand na ontvangst van bedoelde kennisgeving beroep open op de Algemene Vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
 7. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar wordt beëindigd, blijft echter de jaarlijkse bijdrage over het lopende jaar voor het geheel verschuldigd.

 

Artikel 6 – Bestuur

 1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie (3) personen en maximaal zeven (7) meerderjarige personen en wordt door de Algemene Vergadering uit de leden benoemd. De voorzitter wordt door de Algemene Vergadering in functie gekozen. In geval van ontstentenis of belet van een bestuurder blijven de overige bestuurders met het bestuur belast. Bij ontstentenis of belet van alle bestuurders berust het bestuur tijdelijk bij één of meer door de algemene vergadering daartoe aangewezen personen. De algemene vergadering heeft het recht om ook ingeval van ontstentenis of belet van één of meer, doch niet alle bestuurders, één of meer personen als bedoeld in de vorige zin, aan te wijzen die alsdan mede met het bestuur is/zijn belast.
 2. Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of door tenminste tien leden.
 3. Bestuursleden worden gekozen voor een periode van vier jaren.
 4. Het bestuur kiest uit zijn midden een secretaris en een penningmeester, die tezamen met de voorzitter het dagelijks bestuur vormen, waarbij deze personen geen gezamenlijk huishouden delen. De functies van secretaris en penningmeester kunnen worden gecombineerd.
 5. Het bestuur stelt een rooster van aftreden vast.
 6. Een bestuurslid kan door de Algemene Vergadering worden ontslagen.
 7. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door:
  1. Het beëindigen van het lidmaatschap;
  2. Bedanken.
 8. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de Algemene Vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, verkopen en bezwaren van registergoederen.
 9. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee leden van het dagelijks bestuur.

 

Artikel 7 – Besluitvorming van het bestuur

 1. De bestuursvergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt een ander, door het bestuur aan te wijzen bestuurslid als voorzitter op.
 2. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel, dat het bestuur een besluit heeft genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
 3. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het vorige lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, waarbij het te nemen besluit schriftelijk wordt vastgelegd. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 4. Over elk voorstel wordt afzonderlijk en mondeling gestemd, tenzij de voorzitter of een bestuurslid anders wensen.
 5. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een door het bestuur aangewezen persoon notulen gemaakt, die op de eerstvolgende bestuursvergadering door het bestuur dienen te worden vastgesteld.
 6. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vereniging. Wanneer hierdoor een bestuursbesluit niet kan worden genomen is het bestuur daartoe alsnog bevoegd. Indien er sprake is van een tegenstrijdig belang als hiervoor bedoeld, blijft de betreffende bestuurder volledig bevoegd om de vereniging met inachtneming van het overigens in deze statuten bepaalde te vertegenwoordigen en om alle overige bestuurstaken te vervullen.

 

Artikel 8 – Verenigingsjaar

Het boekjaar en tevens verenigingsjaar loopt van één november tot en met eenendertig oktober.

 

Artikel 9 – Algemene vergaderingen

 1. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na het einde van het boekjaar, wordt een Algemene Vergadering gehouden.
 2. In de Algemene Vergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Goedkeuring van de rekening en verantwoording door de jaarvergadering strekt het bestuur tot décharge.
 3. In elke jaarvergadering wordt uit de leden een commissie benoemd, bestaande uit tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Deze commissie zal in de volgende jaarvergadering verslag uitbrengen van haar bevindingen omtrent haar onderzoek van de rekening en verantwoording van het bestuur, welke in die vergadering zal
  worden gedaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven. De last van de commissie kan te allen tijde door de Algemene Vergadering worden ingetrokken, door de benoeming van een andere commissie. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie zich voor rekening van de vereniging door een deskundige doen bijstaan.
 4. Andere Algemene Vergaderingen worden gehouden, zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
 5. Voorts is het bestuur verplicht een Algemene Vergadering bijeen te roepen op een termijn van niet langer dan vier weken, indien tenminste een/tiende gedeelte van de leden dit verzoeken. Indien het bestuur binnen veertien dagen aan dit verzoek geen gevolg heeft gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan.
 6. Algemene Vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt, hetzij schriftelijk of digitaal aan de adressen van de leden, hetzij door middel van een oproep in het verenigingsorgaan, onder vermelding van de te behandelen onderwerpen op een termijn van tenminste zeven dagen.
 7. Ieder lid van de vereniging heeft één stem. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen. Een lid kan zijn stem en die van ten hoogste twee anderen uitbrengen.
 8. Over elk voorstel wordt afzonderlijk en mondeling gestemd, tenzij een der aanwezig anders wenst.
 9. Tenzij de statuten anders bepalen worden alle besluiten met meerderheid van stemmen genomen. Bij het staken der stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
 10. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel dat een besluit is genomen, is beslissend. Wanneer een voorstel niet schriftelijk is vastgelegd, is diens oordeel over de inhoud van het genomen besluit eveneens beslissend. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, wordt op verzoek van de meerderheid van de vergadering, of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, op verzoek van een stemgerechtigde aanwezige, een nieuwe stemming gehouden, waarbij het te nemen besluit schriftelijk wordt vastgelegd. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 11. De Algemene Vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt een ander door het bestuur aan te wijzen bestuurslid als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.
 12. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een door het bestuur aangewezen persoon notulen gemaakt. De notulen worden in het verenigingsorgaan gepubliceerd of op een andere wijze ter kennis van de leden gebracht en dienen door de eerstvolgende vergadering te worden vastgesteld.

 

Artikel 10 – Statutenwijziging

 1. Een besluit tot statutenwijziging kan slechts door een Algemene Vergadering worden genomen, welke daartoe speciaal is opgeroepen onder mededeling dat een statutenwijziging zal worden voorgesteld, met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
 2. Zij die de oproeping tot deze vergadering hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
 3. Een statutenwijziging treedt eerst in werking, nadat hiervan notariële akte is opgemaakt.

 

Artikel 11 – Ontbinding

 1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de Algemene Vergadering. Het bepaalde in Artikel 10 is van overeenkomstige toepassing.
 2. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding minimaal twee jaren lid waren. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.

 

Artikel 12 – Huishoudelijk reglement

De Algemene Vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, noch de statuten.